Prices Bungalow

Period
Bungalow 2 places
Daily
Weekly
Monthly
Bungalow 4 places
Daily
Weekly
Monthly
Bungalow 6 places
Daily
Weekly
Monthly
29.00
ND
ND
39.00
ND
ND
49.00
ND
ND
29.00
ND
ND
39.00
ND
ND
49.00
ND
ND
39.00
ND
ND
49.00
ND
ND
55.00
ND
ND
59.00
ND
1400.00
69.00
ND
1700.00
99.00
ND
2300.00
89.00
ND
2099.00
99.00
ND
2599.00
ND
ND
3099.00
109.00
ND
2099.00
139.00
ND
2599.00
ND
ND
3099.00
129.00
ND
2099.00
149.00
ND
2599.00
ND
ND
3099.00
89.00
ND
2099.00
99.00
ND
2599.00
ND
ND
3099.00
59.00
ND
2099.00
69.00
ND
2599.00
ND
ND
3099.00
39.00
ND
ND
49.00
ND
ND
55.00
ND
ND
29.00
ND
ND
39.00
ND
ND
45.00
ND
ND
Daily price camping

Period
Camping
Person
Guest
01 APRILE 31 LUGLIO
8.00
5.00
7.00
01 AGOSTO 31 AGOSTO
16.00
10.00
10.00
8.00
5.00
7.00Forfait price camping

Type camping
2 people
3 people
4 people
5 people